Частни съдебни изпълнители
Начало | Професионален опит | Продажби | Дейност и процедури | Тарифa | Контакти | Връзки
     
 
 
Начало
Професионален опит
Продажби
Дейност и процедури
Тарифa
Контакти
Връзки
Администрация

Продажби

ПОДПИСАНИЯТ ГЕОРГИ КАРИМОВ, Частен съдебен изпълнител с рег. №792 вписан в регистъра на Камарата на ЧСИ, с район на действие – Софийски окръжен съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 11.05.2009 год. до 11.06.2009 год., 17.00 часа включително, на основание чл.487 и чл.494 и чл.503 и чл.504, ал.2 от ГПК ще се проведе в сградата на РС гр. Самоков, НОВА публична продан на следния недвижим имот, собственост на длъжника Румен Северинов Мутафов от гр. Самоков, ул. “Житна чаршия” №22, за удовлетворяване вземането на взискателя Кирил Иванов Калковски от гр. Самоков, бул. “България” №83 и присъединения взискател “ЦКБ” АД гр. София, а именно:

            ½ идеална част от: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 122,00 кв.м. по нотариален акт, а по кадастрална карта със застроена площ от 129,00кв.м., състояща се от МАЗЕТА, ДВА ЖИЛИЩНИ ЕТАЖА и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, представляваща сграда с ид. № 65231.904.163.1 по кадастрална карта одобрена със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на ИД на АК с трайно предназначение: жилищна сграда, ведно с правото на строеж върху общински поземлен имот №65231.904.163, при граници и съседи: имоти №143, №171, №164 и №162, находяща се в гр. Самоков, ул. “Ген. Гурко” №21.

Върху имота има вписани следните тежести за обезпечаване на вземания: законна ипотека под № 5, том І, вх. рег. 521 от 06.03.2007г. и вписана възбрана на ЧСИ под под №32, том І, вх.р.№2067/17.07.2008г.,  партидна книга том: 17256; 22900 на Служба по вписвания гр. Самоков.

            Всички желаещи да огледат имота, могат да сторят това ВСЕКИ понеделник, сряда и петък от 14.00 до 16.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочена по-горе.

            Публичаната продан ще се проведе в сградата на Районен съд гр. Самоков при начална цена от 28 000.00 /двадесет и осем хиляди/ лева.

 

ЗАДАТЪКЪТ в размер на 2 800.00 /две хиляди и осемстотин/ лева представляващ 10% върху началната цена на продаващия се имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК  се внася предварително в ТБ “ЦКБ” АД – клон гр. Самоков по сметка IBAN: BG40 CECB 9790 5068 5619 00 и BIC: CECBBGSF на ЧСИ Георги Каримов, като вносния документ следва да се представи от наддавача в определения срок през времетраенето на публичната продан.

Кандидатите за купувачи през времетраенето на публичната продан могат да се явяват в канцеларията на РС гр. Самоков всеки присъствен ден, за да преглеждат книжата и правят наддавателни предложения.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.

 Предложенията се подават в канцеларията на РС гр. Самоков, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден – 11.06.2009г. в 17.00ч.

Адрес на кантората: гр. Самоков, ул. “Македония” №33, тел. 0722/60183                                                                     

   

 
     
Начало | Професионален опит | Продажби | Дейност и процедури | Тарифa | Контакти | Връзки
Дизайн и поддръжка : www.vsi4ko.net и www.sadebenizpalnitel.com    © 2006. Всички права запазени .
Обратно към върха на страницата